Menu
home
>>
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ  ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน>>ดาวน์โหลด<<

 

Scroll Up Skip to content