Menu
home
>>
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >>ดาวน์โหลด<<

Scroll Up Skip to content