Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นายสุรชัย              ต้นสายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 02-330-1022-23 ต่อ 13
นายประดิษฐ์          หรุ่นโพธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 02-330-1022-23 ต่อ 12
นายเฉลิมรัฐ           คงแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน 02-330-1022-23 ต่อ 19
นายชูชีพ               มาศวิเชียร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 02-330-1022-23 ต่อ 20
นายวีรยุทธ            มหานิล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 02-330-1022-23 ต่อ 17
นางสาวศิริรัตน์       โจว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 02-330-1022-23 ต่อ 15
นายคนัสฑ์คามิน    วงศ์ช่างหล่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 02-330-1022-23 ต่อ 22
นายประสงค์            คำแหง พนักงานพิมพ์ ส.4 02-330-1022-23 ต่อ 11
นางนิตยา                คำแหง พนักงานพิมพ์ ส.4 02-330-1022-23 ต่อ 11
นางสาวพัชรี            อู่ทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 02-330-1022-23 ต่อ 14
นายทวีลาภ              ลาภวงศ์ตระกูล นายช่างโยธา  (พร.) 02-330-1022-23 ต่อ 18
นายธนกร                ทิวิชัย วิศวกรโยธา (พร.) 02-330-1022-23 ต่อ 18
นางสาวตะวัน          ทับทอง พนักงานธุรการ (พร.) 02-330-1022-23 ต่อ 16
นายเสถียร              ธรรมนิยม พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา ช 1 (พร.) 02-330-1022-23 ต่อ 18
นายชวลิต               วัฒนะผล พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา ช ๑ (พร.) 02-330-1022-23 
นายยงยุทธ             แก้วศรีคร้าม พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง (พร.) 02-330-1022-23 
นายชาห์นุพงศ์       ผ่องแก้ว นายช่างโยธา (พร.) 02-330-1022-23 
นายยุทธภูมิ            ป้อมชัยภูมิ นายช่างเครื่องกล (พร.) 02-330-1022-23 
นางสาวไพรินทร์     วงค์สีชา เจ้าพนักงานธุรการ  (พร.) 02-330-1022-23 ต่อ 15
นายพิระพงษ์           ศรีขวัญ พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา ช.๑ (พร.) 02-330-1022-23 
นายเอกชัย              สุขสนิท นายช่างโยธา  (พร.) 02-330-1022-23 ต่อ 25
Scroll Up Skip to content